Dilbilim    Edebiyat Teorileri    EBT Sözlüğü    Halkevleri    Akademik Çalışmalar

Ana Sayfa 

ÖZGEÇMİŞ. 2

AKADEMİK ÇALIŞMALAR.. 4

1.Yüksek Lisans Tezi ve Özeti 4

2.Doktora Tezi ve Özeti 5

3. Kitap. 6

4. Makaleler ve Özetleri 7

5. Bildiriler ve Özetleri 9

6. Projeler 11

7. Söyleşiler 12

8.Kitap Tanıtımı 13

9. Radyo Konuşmaları 14

10.Verdiği Dersler 15

ÖZGEÇMİŞ

Yard.Doç.Dr. Mustafa Özsarı

Adı Soyadı

Mustafa ÖZSARI

Doğum Yeri ve Yılı

Durağan 1973

Unvanı

Yardımcı Doçent Doktor

Anabilim Dalı

Yeni Türk Edebiyatı

Yabancı Dili

İngilizce

Öğrenim Durumu

Lisans

Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi (1993)

Yüksek Lisans

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1996)

Doktora

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2002)

İdari Görevleri

 

Verdiği Dersler

Lisans

TDE 2103 Türkçe Kompozisyon I

TDE 2203 Türkçe Kompozisyon II

TDE 2106 Edebiyat Bilgi ve Teorileri I

TDE 2206 Edebiyat Bilgi ve TeorileriII

Genel ve Teknik İletişim I

Genel ve Teknik İletişim I

Lisansüstü

TDE 5112 Modern Edebiyat ve Eleştiri Teorilerine Giriş I

TDE 5212 Modern Edebiyat Eleştiri Teorilerine Giriş II

 

Yayınları

Kitapları

1. Modern Edebiyat Teorilerinin Felsefesi ( Peter V. Zima’dan Çeviri), Hece Yayınları, Ankara: 2004.

 Makaleleri

1. “Mehmet Emin Yurdakul’un Şiirlerinde Kadın ve Aile”, Türk Dili, nr 548, Ağustos 1997, ss. 143-149.

2. “Türk Dil Kurumu Halkevleri İlişkisi ve Halkevleri Dil Çalışmaları”, Türk Dili, nr. 609, Eylül 2002, ss. 458-471.

3. “Gökçen Efe’nin tarihi Kişiliği ve Ziya Hanhan’ın Gökçen Efe Destanı Üzerine”, Türk Dili, nr. 662, Ekim 2003, ss. 572-580.

4. “Karşıyaka Halkevinin (İzmir) Kültür Sanat Çalışmaları (1938-1951)” Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi,  nr. 11, Nisan 2004, ss. 187-199.

5. “Ege Bölgesi Ege Bölümü Halkevleri ve Yayın Çalışmaları,” Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi  Enstitüsü Dergisi, nr. 23, Ankara 2003, ss. 401-415.

6. “Teorinin Direnci” (Paul de Mann’dan Çeviri) Hece, Eleştiri Özel Sayısı, 2003. 

7. "Balıkesirli Bir Modernist Eğitimci, Şuurî Sabahattin Ali Efendi," Müteferrika, nr. 27, Yaz: 2005, ss. 213-219.

 

Bildirileri

1. “Ege Bölgesi Ege Bölümü Halkevleri  ve Yayın Çalışmaları” Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 6 Mart 2002’de düzenlenen Halkevlerinin Kuruluşunun 70. Yıldönümü Anma Praogramı.

2. “Gökçen Efe’nin Tarihi Kişiliği ve Gökçen Efe Destanı”. 24-25 Ekim 2002’de Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Düzenlenen Zeybek Kültürü Sempozyumu.  

3. “Edebî Dilin Boyutları, 24-25 Haziran 2005 tarihleri arasında Marmara Üniversitesinde düzenlenen Uluslar arası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu

4.İkinci Abdülhamit Döneminde Edebiyatımızda Eski-Yeni Tartışmalarının Yerel Düzlemde Bir Görünümü: KARESİ GAZETESİ ÖRNEĞİ, Balıkesir 2005 Sempozyumu, Balıkesir’in Sosyo-Kültürel Yapısı ve Ekonomisine Bilimsel Bir Bakış, 17-20 Kasım 2005.

5.İzmir Halkevlerindeki Halk Sağlığı Çalışmaları, İzmir’in Sağlık Tarihi Kongresi, 1-3 Aralık 2005, Ege Üniversitesi, Bornova-İzmir.

 

Diğer

1. “Anlam Analizine Giriş” (Kitap Tanıtımı ve Eleştirisi), Hece, Yıl: 7, nr. 74, Şubat 2003, ss. 149-155.

2. “Necip Mirkelamoğlu ile Söyleşi”,  (Röportaj), İzmir Kent Kültürü Dergisi, nr. 6, Mart 2003, ss. 116-122.

3. Radyo Konuşmaları, 1 Ocak-31 Aralık 2002 tarihleri arasında TRT İzmir radyosunda yapılan Haftalık Radyo konuşmalarını içermektedir: Anlatılan Başlıca Konular: Şemsettin Sami, Ahmet Cevdet Paşa, Mustafa Celalettin Paşa, Ferdinand de Saussure, Algirdas Julien Greimas, Roland Barthes, Umberto Eco, Edmund Husserl vb.

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Selmin İskender: Karesi Gazetesindeki Edebî ve Kültürel Muhteva Üzerine Bir İnceleme , Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir: 2005.

Murat Türkoğlu: Haşim Nezihi Okay: Hayatı ve Sanatı Üzerine Bir İnceleme, (Devam ediyor)

Haberleşme

e-posta

mozsari@balikesir.edu.tr

Web Adresi

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

1.Yüksek Lisans Tezi ve Özeti

Özsarı, Mustafa. Mehmet Emin Yurdakul (Şiir Anlayışı ve Şiirlerindeki Millî Değerler), (basılmamış yüksek lisans tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Balıkesir: 1996). 176 sayfa. Danışman: Yard. Doç Dr. Cengiz AYDEMİR.

Özet

Dört bölümden oluşan bu tezde önce Mehmet Emin Yurdakul’un yaşadığı dönemdeki siyasal ve kültürel gelişmeler üzerinde durulmuş ve sanatçının bu kültürel gelişmeler içindeki yeri tespite çalışılmıştır. Daha sonra millî şairin şiir anlayışı incelenmiş ve Batı tesirinde gelişen Türk şiirindeki yeri ele alınmıştır. Şairin hayatı, edebî kişiliği, şairlik yönü ve şiirlerindeki millî değerler ortaya konulmuş, Mehmet Emin’e neden Millî Şair unvanı verildiği sorusunun cevabı aranmıştır.

2.Doktora Tezi ve Özeti

Özsarı, Mustafa. Ege Bölgesi Halkevi Dergilerindeki Edebî ve Kültürel Muhteva Üzerine Bir İnceleme, (basılmamış doktora tezi), Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (İzmir:2002), 301 sayfa. Danışman: Prof. Dr. Ömer Faruk HUYUGÜZEL.

Özet

Resmen 19 Şubat 1932’de açılan halkevleri yarı resmî bir yaygın eğitim kurumudur. Halkevi çalışmaları 1932-1951 tarihleri arasında dönemin tek partisi olan Cumhuriyet Halk Partisinin parti programındaki ilkeler doğrultusunda yürütülmüştür. Halkevleri kurulurken  yurt içinde ve yurt dışında benzer çalışmalar yürüten pek çok teşkilât incelenmiş; fakat hiç birisi taklit edilmemiştir. Bu kurumlar teşkilât yapısı ve çalışma programı açısından tamamen millîdir ve orijinaldir.

Ege Bölgesinde 79 halkevi kurulmuştur. Bu rakam, halkevlerinin Ege’de diğer bölgelere göre daha yaygın bir şekilde teşkilâtlandığını gösterir. Ege bölgesindeki halkevleri 9 ayrı adla dergi yayımlamıştır: Fikirler (İzmir Halkevi), Güzel Günler (İzmir Halkevi), Yeni Doğuş (Manisa Halkevi), Yeni Milâs (Milâs Halkevi), Muğla (Muğla Halkevi), İnanç (Denizli Halkevi), Gediz (Manisa Halkevi), Ocak (Urla Halkevi) ve Küçük Menderes (Tire Halkevi). Bilhassa Fikirler, İnanç ve Gediz Türkiye genelinde tanınmış önemli süreli yayınlardır.

Bölgede yayımlanan halkevi dergileri zengin bir edebî muhtevaya sahiptir. Dergilerde şiir, hikâye, roman, tiyatro, deneme, hatıra, gezi yazısı ve röportaj türünde pek çok yazı yayımlanmıştır. Şiirler temalarına göre inkılâp şiirleri, memleket şiirleri, gurbet şiirleri, tabiat şiirleri, dinî, felsefî, mistik şiirler ve diğer temalarda yazılmış şiirler olmak üzere yedi grupta toplanabilir. Hikâyelerde aşk, aile, töre, millî savaş, Türk inkılâbı, gurbet, yalnızlık ve gündelik hayatın diğer yönlerine dair konular ele alınmıştır. Ayrıca dergilerde mensur şiir, deneme, mektup, hatıra, gezi yazısı ve röportaj türlerinde dikkate değer edebî eserler vardır. Bu yazılar Cumhuriyet dönemi kültürel gelişmelerine belirli açılardan ışık tutan değerli yazılardır.

Kısaca Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına yön  veren isimlerden bir kısmı bu dergiler etrafında oluşan kültür çevrelerinde yetişmişler ve eserlerinden bazılarını Ege bölgesi halkevi dergilerinde yayımlamışlardır. Fikirler dergisi edebî ve felsefî yazılar, Gediz yerel tarih incelemeleri, İnanç ise folklor derlemeleri bakımından diğer dergilere göre daha zengindir. Halkevleri ve bu kurumların yayımladığı dergiler Cumhuriyet döneminde kültürel kalkınmaya yönelik kapsamlı bir hareketin başlatıldığını göstermektedir. Günümüz Türk kültür ve sanat hayatında etkili olan pek çok bilim, kültür ve sanat adamı alanlarındaki ilk eğitimi halkevlerinden almışlar ve halkevleri dergileri etrafında oluşan kültür çevrelerinden etkilenmişlerdir. Bu durum halkevlerinin önemli bir kültür kurumu olduğunu gösterir.   

3. Kitap

1.MODERN EDEBİYAT TEORİLERİNİN FELSEFESİ

Hece Yayınları, Ankara: 2004. ISBN: 975-89-88-00-X

Orijinal Adı: The Philosopy of Modern Literary Theory

Yazar: Peter V. Zima.

Türkçesi: Mustafa Özsarı

isteme adresi:hecedergi@yahoo.com

4. Makaleler ve Özetleri

1. Özsarı, Mustafa, Mehmet Emin Yurdakul’un Şiirlerinde Aile ve Kadın, Türk Dili, nr. 548, Ağustos 1997, ss. 143-149.bağlantı:tdk.gov.tr

Özet

Bu makalede, önce aile kavramına Türk milletinin yüklediği değer anlatılmış, daha sonra Mehmet Emin Yurdakul’un aile ve kadın kavramına bakışı değerlendirilmiştir. Yurdakul’un şiirlerinde geçen yetim kız çocukları, genç kızlar ve genç yaşta dul kalmış kadınlar tasviri bir şekilde ele alınmıştır. Savaşlar, göçler ve diğer sebeplerle yalnızlığa itilen bu insanların durumu Millî Şairin bakış açısına göre vurgulanmıştır.

2. Özsarı, Mustafa, Türk Dil Kurumu-Halkevleri İlişkisi ve Halkevleri Dil Çalışmaları, Türk Dili, nr. 609, Eylül 2002, ss. 458-471.

Özet

19 Şubat 1932’de kurulan Halkevleri ile 12 Temmuz 1932’de kurulan Türk Dili Tetkik Cemiyeti (bu günkü adıyla Türk Dil Kurumu) ile halkevleri arasında yakın bir ilişki vardır. Halkevleri Dil Edebiyat ve Tarih şubeleri Türk Dil Kurumunun taşra teşkilâtı olacak şekilde örgütlenmiştir. Buna bağlı olarak Türk Dil Kurumunun söz derleme çalışmalarının asıl kaynağını Halkevleri oluşturmuştur.

Halkevleri Türk Dil Kurumunun amaçlarına uygun olarak çeşitli alanlarda çalışmalar yürütmüştür. Bunları a) Dil araştırmaları ve kitap yayını, b) Dil Kurultaylarına katılma ve dil bayramlarını düzenleme, c) Derleme çalışmaları, d) Türkçe öğretme ve halka dil işlerinde yardımcı olma şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Bu durum Atatürk’ün direktifleri ve teşvikleriyle kurulan bu iki kurumun işbirliğinin  kültürel bakımdan oldukça verimli sonuçlara ulaştığını göstermektedir.

3. Özsarı, Mustafa, Gökçen Efenin Tarihî Kişiliği ve Ziya Hanhan’ın Gökçen Efe Destanı Üzerine, Türk Dili, nr. 662, Ekim 2003, ss. 572-580.

Özet

Gökçen Efe (1891-16 Ekim 1919) İstiklâl Savaşı tarihinde önemli yeri olan bir kuvva-yi Milliye kahramanıdır.  Osmanlı devletinin ve yerel yöneticilerin Batı Anadolu’daki haksız uygulamalarına isyan ederek dağa çıkan Gökçen Efe, Meşrutiyet döneminde Celâl Bayar’ın teşvikiyle düze inmiştir. Ancak Yunan kuvvetlerinin Ege bölgesinin işgal etmesi üzerine tekrar dağa çıkmış; bu defa İşgal kuvvetlerine karşı mücadele etmiş ve 16 Ekim 1919’da şehit düşmüştür. Efe, mücadelesi ve kahramanlığıyla halkın hafızasında derin izler bırakmıştır. Buna bağlı olarak Gökçen Efe’nin maceraları pek çok türküye konu olmuş, yörede yetişen şairler bu maceraları konu alan şiirler yazmışlardır.

            1940’lı yıllarda Tire’de Sorgu hakimi olarak çalışan Ziya Hanhan, Halk arasındaki Gökçen Efe anlatılarını yazıya geçirmiş ve bunları modern bir destan formunda yayımlamıştır. Bu makalede Gökçen Efe’nin tarihî kişiliği anlatılmış, Ziya Hanhan’nın Gökçen Efe Destanı başlıklı eseri tahlil edilmiş ve söz konusu destanın memleket edebiyatının güzel bir örneği olduğu sonucuna varılmıştır.

4. Özsarı, Mustafa, Ege Bölgesi Efe Bölümü Halkevleri ve Yayın Çalışmaları, Atatürk Yolu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2, nr. 23, Ankara, 2003.ss. 401-415.

Özet

Bu bildiride İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Denizli’de açılan halkevlerine dair bilgi verilmiş ve Ege Halkevleri tarafından 1932-1950 tarihleri arasında yayımlanan 129 eser toplu olarak değerlendirilmiştir. Yapılan tasnifler tematik niteliklidir.

5. Özsarı, Mustafa, Karşıyaka Halkevinin (İzmir) Kültür  ve Sanat Faaliyetleri (1938-1951) Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, nr. 11. Nisan 2004, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. ss.187-199.

Özet

Güzel sanatlara yönelik çalışmalarıyla dikkati çeken Karşıyaka Halkevi resmen 20 Şubat 1938 Pazar günü açılmıştır. Bu kurumda yeni Türkiye’nin benimsediği modern hayat tarzını halka benimsetme amacı doğrultusunda çok önemli çalışmalar yapılmıştır. Edebiyat, tiyatro, müzik, resim gibi faaliyetlerin yanında Karşıyaka Halkevi’inde belirli aralıklarla renkli balolar, garden partiler ve spor turnuvaları düzenlenmiştir. Karşıyaka’da yetişen genç yetenekler bu kurumda kendilerini geliştirme imkânı bulmuşlardır. Kısaca Karşıyaka Halkevi yaklaşık on yıllık bir dönemde (1938-1951) İzmir’in önemli kültür merkezlerinden birisi hâline gelmiştir.

Anahtar kelimeler: İzmir, Karşıyaka, halkevleri, kültür, modern Türkiye

Abstract

Izmir Karşıyaka Public House was officially opened on February, 20 1938, Sunday; this Public House was prominent with its activities in fine arts. This instution worked for the proliferation of the modern life style to the public. Besides literature, theatre, music and painting workshops, this Public House organized with certain interwols, bales, garden parties, sport tournaments, Young talented people found opportunity to developed their talents and skills. In short, Karşıyaka Public House served for about 10 years (1938-1951) and turned out to be an important cultural center and mechanism.

Key words: Izmir, Karşıyaka, public house, culture, modern Turkey.

3.6. Paul de Man, Teorinin Direnci, (Çev. Mustafa Özsarı), Hece, Eleştiri Özel Sayısı

5. Bildiriler ve Özetleri

1. Özsarı, Mustafa, Ege Bölgesi Halkevleri ve Yayın Çalışmaları, Ege Üniversitesi Edebiyat fakültesinde 6 Mart 2002’de düzenlenen Halkevlerinin Kuruluşunun 70. Yıl Dönümü Anma Programı çerçevesinde sunulan bildiridir.

Özet

Bu bildiride İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Denizli’de açılan halkevlerine dair bilgi verilmiş ve Ege Halkevleri tarafından 1932-1950 tarihleri arasında yayımlanan 129 eser toplu olarak değerlendirilmiştir. Yapılan tasnifler tematik niteliklidir.

2. Özsarı, Mustafa, Gökçen Efe’nin Tarihî Kişiliği ve Ziya Hanhan’nın Gökçen Efe Destanı Üzerine, 24-25 Ekim 2002 tarihinde Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde düzenlenen Zeybek Kültürü Sempozyumundan sunulan bildiri

3. Özsarı, Mustafa, Edebî Dilin Boyutları, Uluslar arası V. Dil, Yazın,Deyişbilim Sempozyumu, 24-25 Haziran 2005. Marmara Üniversitesi.

Özet

Kavramları belirten bir işaretler sistemi olarak tanımlanan dil, genel olarak edebî, günlük ve bilim dili olmak üzere üç grupta incelenmektedir. Edebî dile işlevsel açıdan baktığımızda klasik retorikteki trivium modeli karşımıza çıkar. Yani ortaçağ öğretim kurumlarının ilk döneminde okutulan gramer, retorik ve mantık. Edebî dilin üç boyutlu niteliği özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde, Yale Yapısökücüleri tarafından tartışılmış ve ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Türk diliyle yazılmış metinler incelendiğinde de benzer özellikler karşımıza çıkar. Dilin söz konusu üç boyutunun dikkate alınması gerek metin analizlerinde, gerekse dil öğretiminde daha verimli sonuçların alınmasına zemin hazırlayacaktır. Bu bildiride edebî dilin retorik, gramatik ve mantıksal boyutları Türk edebiyatından örneklerle tartışılmıştır.

4. Özsarı, Mustafa, İkinci Abdülhamit Döneminde Edebiyatımızda Eski-Yeni Tartışmalarının Yerel Düzlemde Bir Görünümü: Karesi Gazetesi Örneği, Balıkesir 2005 Sempozyumu, 17-20 Kasım 2005. Balıkesir Üniversitesi.

Özet

Karesi gazetesi 1886-1888 yılları arasında 105 sayı yayımlanmıştır. Haftalık olarak yayımlanan Karesi sadece Balıkesir merkezinin değil; aynı zamanda Biga, Bandırma, Çanakkale gibi yerleşim birimlerinde etkili olmuş bir yayın organıdır. Gazetenin sayfalarında zaman zaman edebî nitelikli denilebilecek polemikler yayımlanmıştır. Özellikle Müstecabizade İsmet’in önderlik ettiği yeni edebiyat taraftarlarıyla geleneği devam ettirmek isteyen eski tarz şiirin savunucuları arasındaki edebî tartışmalar dikkat çekici niteliktedir. Bu tartışmalar, Yeni edebiyatın ülke geneline yaygınlaşması bakımından önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu bildiride önce merkezi kültür-yerel kültür etkileşimi üzerine durulacak, ardından edebiyatımızdaki eski-yeni tartışmalarının Balıkesir’e nasıl yansıdığı ve Balıkesirli edebiyatçılar tarafından nasıl algılandığı anlatılacaktır.

5. Özsarı, Mustafa, İzmir Halkevlerindeki Halk Sağlığı Çalışmaları, İzmir’in Sağlık Tarihi Kongresi, 1-3 Aralık 2005, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi.

Özet

19 Şubat 1932’de resmen açılan Halkevleri Cumhuriyet Halk Partisinin bir kültür koludur. Halkevleri, çalışmalarını en yoğun bir şekilde 1932-1951 tarihleri arasında sürdürmüştür. Bu kurumların asıl amacı, Türkiye’de Atatürk’ün önderliğinde başlayan modernleşme hareketlerini halka benimsetmek ve halkın dünya görüşünü Batı değerler sistemiyle bütünleştirmektir. Çok yönlü hizmet verecek şekilde örgütlenene Halkevlerinde dil, edebiyat, tarih, tiyatro, güzel sanatlar, müzecilik, sağlık, spor, sosyal yardım, köycülük vb. alanlarda çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan bir kısmı hem akademik hem de amatör düzeyde değerlendirilmiş, büyük ölçüde gelecek nesillere aktarılmıştır. Buna karşılık, Halkevlerindeki sağlık, spor, sosyal yardım ve köycülük gibi daha uç sayılabilecek alanlarda yeterli düzeyde araştırma yapılamamıştır. Bu eksiklik Halkevlerinin mahiyetinin tam olarak algılanmasını büyük ölçüde engellemektedir. Bu bildiride önce genel anlamda Halkevlerindeki sağlık çalışmalarına bakılacak, ardından İzmir’de kurulan 22 Halkevinde gerçekleştirilen halk sağlığı çalışmaları, daha çok İzmir şehir merkezinde faaliyet gösteren Halkevleri esas alınarak değerlendirilecektir.

6. Projeler

5. Semiyoloji Biliminin Batıda ve Türkiye’deki Gelişimi Üzerine Bir Araştırma (devam ediyor.)

Projenin Yürütüldüğü Kurum: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Proje Başkanı: Prof. Dr. Rıza FİLİZOK (Ege Üniversitesi)

Proje Çalışanları:          1-Doç Dr. Fazıl GÖKÇEK (Ege Üniversitesi)

                                   2-Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖZSARI (Balıkesir Üniversitesi)

                                   3-Arş. Gör. Mevlüt Çelik (Ege Üniversitesi)

                                   4-Arş. Gör. Özlem NEMUTLU (Ege Üniversitesi)

                                   5-Arş. Gör. Nazım MURADOV (Ege Üniversitesi)

7. Söyleşiler

            6.1. Özsarı, Mustafa, Necip Mirkelâmoğlu ile Söylesi.  Bu yazıda İzmir Halkevinin son başkanı ve Cumhuriyet Senatosu Başkan vekili şair, müzisyen ve siyaset adamı olan Necip Mirkelâmoğlu ile bir söyleşi vardır. Yazıda önce Necip Mirkelâmoğlu’nun kısa bir biyografisi verilmiş, daha sonra sanatçıya kültürel çalışmalarını öne çıkaracak nitelikte sorular sorulmuştur. Popüler bir içeriğe sahip olan bu söyleşinin İzmir Kent Kültürü dergisinin 6. sayısında çıkması kararlaştırılmıştır. Söz konusu karar derginin editörü Mustafa Özturanlı’nın tarafından gelen 04.09.2002 tarihli yazıda belirtilmiştir. 

8.Kitap Tanıtımı

7. Özsarı, Mustafa, Anlam Analizine Giriş, Hece, yıl: 7, nr. 74, Şubat 2003., ss. 149-155.

Bu yazıda, Prof. Dr. Rıza Filizok’un Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları arasında çıkan Anlam Analizine Giriş başlıklı kitabı tanıtılmış ve eleştirilmiştir.

9. Radyo Konuşmaları

1 Ocak 2002-31 Aralık 2002 tarihleri arasında TRT İzmir Radyosu Gecenin içinden Programında Gizli Işıklar başlığı altında 52 adet program yapılmıştır. Söz konusu programda Türkiye’nin modernleşme ve batılılaşma çabalarında etkili olan bilim, kültür ve sanat adamlarının hayatları ve düşünceleri kısaca tanıtılmıştır. Ele aldığımız başlıca isimler şunlardır: Cevdet Paşa, Şemseddin Sami, Mehmet İzzet, Avram Galanti, Mustafa Rahmi Balaban, Vedide Baha Pars, Dr. Akil Muhtar Özden, Ömer Selâhattin Kantar, Ahmet Vefik Paşa, Mustafa Çağatay Uluçay, Algirdas Julien Greimas, Mehmet Sırrı Sanlı, Ziya Somar, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Tevfik Nevzat, Necip Türkçü vb. 

10.Verdiği Dersler

1. Lisans Dersleri

1.1.Yeni Türk Edebiyatı I

Desin İçeriği:

İkinci sınıfın Birinci Döneminde okutulan bu derste, ilk olarak II. Abdülhamit Döneminin siyasal ve kültürel durumu, Servet-i Fünûn Topluluğunun kuruluşu ve gelişmesi gibi konulara dair genel bilgi verilir. Daha sonra Servet-i Fünûn şiiri incelenir. Bu bağlamda bilhassa Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin ayrıntılı olarak ele alınır. İncelenecek metinlerin Osmanlıca metinlerden seçilmesine özen gösterilir. Dönem boyunca yararlanacağımız başlıca kaynaklar aşağıya çıkarılmıştır:

1.1.2. Temel Kaynaklar

1. Tevfik Fikret, Rubab-ı Şikeste.

2. Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, Devir, Şahsiyet, Eser, Uslûp.

3. Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar I-II.

4. Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi.

5. Büyük Türk Klasikleri (9. ve 10. ciltler).

6. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri.

7. Hasan Akay, Servet-i Fünûn Şiiri Estetiği

8. Kâzım Yetiş, Yeni Türk Edebiyatı (Seçme Metinler)

9. Rauf Mutluay, Tanzimat ve Servet-i Fünûn Edebiyatı.

10. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler

11. Şemsettin Sami, Kâmus-ı Türkî

12. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Lügat

1.1.3.Diğer Kaynaklar

1. Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu

2.Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi (II. Abdülhamit Dönemi)

3. Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı II. Cilt.

1.2.Yeni Türk Eedebiyatı II

Dersin İçeriği:

Bu derste Servet-i Fünûn döneminin nesri incelenir. Önce Halit Ziya Uşaklıgil, ardından Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit ele alınır. Halit Ziya’nın İzmir devresi romanları (Nemide, Sefile, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası) kısaca incelendikten sonra, yazarın ustalık dönemi eserleri olan Mai ve Siyah ile Aşk-ı Memnu adlı romanları tahlil edilir. Mehmet Rauf’un Eylül romanı incelenir. Daha sonra Hüseyin Cahit ve Servet-i Fünûn topluluğunun diğer sanatçıları değerlendirilir.

Kaynaklar:

Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış,

Robert Finn, Türk Romanı

Halit Ziya Uşaklıgil, Kırk Yıl

Ömer Faruk Huyugüzel, İzmir Fikir ve Sanat Adamları

Ömer Faruk Huyugüzel, Halit Ziya Uşaklıgil.

Mehmet Kaplan, Hikâye Tahlilleri

Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler

Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman

Bilge Ercılasun, Servet-i Fünûnda Edebi Tenkit

Büyük Türk Klasikleri

 1.3.Edebiyat Bilgi ve Teorileri I

            1.3.1.Dersin İçeriği: Bu derste önce teori kavramı ve teorilerin özellikleri anlatılır. Ardından yirminci yüzyılda ortaya çıkan belli başlı teorilerin felsefi ve estetik kökenleri üzerinde durulur. Üzerinde duracağımız başlıca isimler ve yönelimler aşağıdadır: Kant, Hegel ve edebiyat teorisi,Alman Romantizmi ve Nietzsche, Anglo-Amerikan Yeni Eleştiri Anlayışı, Rus Biçimciliği, Marksist Estetik, Çek Yapısalcılığı, Okur Tepkisi Eleştirisi, Semiyotik Estetik, Yapısalcılık ve Eleştirel Teori,

1.4. Edebiyat Bilgi ve Teorileri II

2. Yüksek Lisans Dersleri

ersin Adı

Modern Edebiyat ve Eleştiri Teorilerine Giriş-I

Programı

Yüksek Lisans (Güz Yarıyılı)

Dili

Türkçe

Kredisi

2X14=28 saat

Öğretim Üyesi ve Bağlantı

Yard.Doç.Dr.  mozsari@balikesir.edu.tr

 

Zorunlu

 

 

Seçmeli

X

 

Kodu

 

 

Dersin Amacı ve

Hedefleri

Bu derste ilk olarak genelde “Sanat nedir?” özelde “Edebiyat nedir?” sorularının cevabı aranacaktır. Daha sonra metin incelemelerine ve edebiyat teorisine yönelik temel eğilimler üzerinde durulacak, bu bağlamda Yeni Eleştiri, Fenomenolojik Eleştiri, Rus Biçimciliği, Yapısalcı Eleştiri, Semiyotik Estetik ve Yapı sökücü Eleştiri genel hatlarıyla değerlendirilecektir. Böylece yirminci yüzyılda gelişen ve her biri metin incelemelerine yönelik yeni yaklaşımlar getiren belli başlı eleştiri yöntemleri kısaca tanıtılmış olacaktır. Dersler teorik düzeyde anlatılır; sunum çalışmaları yapılır. Uygulama düzeyinde ise bu konular Türk edebiyatından çeşitli örnekler üzerinde çalışmak suretiyle genişletilir. 

 

 

 

Kaynaklar

 

 

 

 

 

1.Berna Moran, Edebiyat Kuramları

2.Yahya Kemal, Edebiyata Dair

3.Réne Wellek-Austen Warren, Edebiyat Teorisi

4.Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms

5.Peter V. Zima, The Philosopy of Modern Literary Theory

6. Encyclopedia of Contemporary Literary Theory

 

Dersin Değerlendirilmesi

 

Yarıyıl sonu sınavında yüz üzerinde 65 alınması gerekmektedir.

 

 

 

 

Dersin Adı

Modern Edebiyat ve Eleştiri Teorilerine Giriş – II

Programı

Yüksek Lisans (Bahar Yarıyılı)

Dili

Türkçe

Kredisi

2X14=28 saat

Öğretim Üyesi ve Bağlantı

Yard.Doç.Dr. Mustafa ÖZSARI/ mozsari@balikesir.edu.tr

 

Zorunlu

 

 

Seçmeli

X

 

Kodu

 

 

Dersin Amacı ve

Hedefleri

Bu derste ilk olarak genelde “Sanat nedir?” özelde “Edebiyat nedir?” sorularının cevabı aranacaktır. Daha sonra metin incelemelerine ve edebiyat teorisine yönelik temel eğilimler üzerinde durulacak, bu bağlamda Yeni Eleştiri, Fenomenolojik Eleştiri, Rus Biçimciliği, Yapısalcı Eleştiri, Semiyotik Estetik ve Yapı sökücü Eleştiri genel hatlarıyla değerlendirilecektir. Böylece yirminci yüzyılda gelişen ve her biri metin incelemelerine yönelik yeni yaklaşımlar getiren belli başlı eleştiri yöntemleri kısaca tanıtılmış olacaktır. Dersler teorik düzeyde anlatılır; sunum çalışmaları yapılır. Uygulama düzeyinde ise bu konular Türk edebiyatından çeşitli örnekler üzerinde çalışmak suretiyle gerçekleştirilir.

 

 

 

Kaynaklar

 

 

 

 

 

 

1.Berna Moran, Edebiyat Kuramları

2.Yahya Kemal, Edebiyata Dair

3.Réne Wellek-Austen Warren, Edebiyat Teorisi

4.Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms

5.Peter V. Zima, The Philosopy of Modern Literary Theory

6.Takiyeddin Mengüşoğlu, Fenomenoloji

7.İsmail Tunalı, Sanat Ontolojisi. 

 

 

Dersin Değerlendirilmesi

 

Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden 65 alınması gerekmektedir.

 

Dilbilim    Edebiyat Teorileri    EBT Sözlüğü    Halkevleri    Akademik Çalışmalar

Ana Sayfa