Bilimsel Yayınları

 

SCI-Expanded, SSCI, AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan Yayınları

1. “Oğuz Destanı’ndan Dede Korkut Kitabı’na Kahramanların Beden Tasvirlerinin Sembolik Anlamları üzerine Değerlendirmeler”, Milli Folklor, 10(76), Kış 2007, 50-58.

2. “Türk Folklorunda Dış Ruh Tasarımı”, Bilig, 45, Bahar 2008, 1-22.

Yurt Dışı Hakemli Diğer Dergideki Yayınları

1. “Gelibolu Ağıtı”, Milli Folklor, 8, Aralık 1990, 40-42.

2. “Kerem ile Aslı Hikâyesi üzerine Bazı Tespitler”, Milli Folklor, 17, Bahar 1993, 29-32.

3. “Kıpçak Sahası Türk Destanlarında Bir Oğuz Alpı: Salur Kazan”, Milli Folklor, 4(31-32), Güz-Kış 1996, 49-59.

4. “Türkmen Tekerlemelerinin (Sanavaçlarının) Şekil ve Tür özellikleri üzerine”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 5, Bahar 1998, (Ankara TDK Yayını), 172-180.

5. “Tekerlemelerin Kökeninde Şamanizm Unsurları”, Milli Folklor, 5 (37), Bahar 1998, 114-120.

6.Kanturalı Boyundaki Bazı Motif ve Unsurlar üzerine”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 8, Güz 1999, 360-386.

7.Türkiye, Kıbrıs ve Balkanlar Türk Halk Edebiyatında Sihir/Büyü Şiirleri üzerine Bir Değerlendirme”, Folklor/Edebiyat, 1999/4, Sayı: 20, 31-44.

8. “Karacaoğlan İle Âşık Kerem’in Şahsiyet ve Eser Bakımından Benzerlikleri üzerine Bir Değerlendirme”, Milli Folklor, 6 (44), Kış 1999, 51-61.

9. “Sihir Şiirlerinin Bir Türü Olarak Alkışlar”, Milli Folklor, 6 (45), Bahar 2000, 15-21.

Yurt Dışı Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları

 1. “Dede Korkut Kitabı’nda Alplığa Geçiş ve Topluma Katılma Törenleri üzerine Bir Değerlendirme”, İkinci Uluslararası Dede Korkut Kollokyumu, 21-26 Aralık 1998-Bakü/Azerbaycan (İkinci Beynelhalg Dede Gorgud Kollokviumu, Bakü 21-26 Aralık 1998).

2. “Kıbrıs Türk Tekerlemelerinin Türk Dünyası Tekerlemeleri ile Yapı ve Anlam Bakımından Karşılaştırılması”, II. Uluslar Arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-27 Kasım 1998, Gazimagosa/KKTC.

3. “Kıbrıs Türk Folklorunda Oyunlaşan Bir Denizcilik Töreni: Gemi Kaldırma”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 13-17 Kasım 2000 Doğu Akdeniz üniversitesi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

4. “Azerbaycan Tekerlemeleri (Sanamaları) üzerine Mukayeseli Bir Değerlendirme”, Azerbaycan İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü “Aşık Şemkir-110” Semineri (13-16 Kasım 2003/Baku-Azerbaycan).

5.  “Türk Lehçe ve Şivelerinde Aktarma-Çevirme Problemleri”, Müasir Dilçiliyin Problemleri Beynelhalg Elmi Konfrans (18-19 may 2005-ci il Bakü, Azerbaycan), Bakı 2005, Bakı Slavyan Universiteti Kitab Alemi Neşriyyat-Poligrafiya Merkezi.

6. “Oğuz Kağan Destanı’ndan Dede Korkut’a Toy Geleneğinin Simgesel Anlamı ve Türk Paylaşım Modeli”, TİKA I. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu Bildirileri 31 Mayıs-04 Haziran 2004 Kırım-Ukrayna, Kırım/Ukrayna 2005, 126-137.

7. “Language and Expression Characteristics of the Tatars’ Folk Rhymes”, Preservation and Development of Native Languages in Multinational States: Problems and Perspectives (International Scientific Conference, June 23-24, 2006), p. 138-141.

8. “Kerem ile Aslı Hikâyesinin Azerbaycan Varyantları”, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Folklor İnstitutu Ortaq Türk Keçmişinden Ortaq Türk Geleceyine V Uluslararası Folklor Konfransının Materialları, Bakı 2007: Seda Neşriyyatı, 38-46.

Yurt İçi Dergide Yayınları

1. “Köroğlu Hikâyesinden Üç Kol”, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 1991, (Konya), 33-57.

2. “Halk Hikâyelerinin Teşekkülünde Türkülerin Rolüne Bir örnek: Kervankıran Türküsü”, Erciyes, 15(176), Ağustos 1992, 9-12.

3. “Şah İsmail Hikâyesi”, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 1992, (Konya), 59-74.

4. “Âşık Elesker ile Hecer Hanım Hikâyesi”, Aka, 2, Şubat 1993, 9-13.

5. “Bir Roman Olarak Kerem ile Aslı”, Sosyal Bilimlerde Araştırma, 1(5), Mart 1992, 38-41.

6. “Divan ve Halk Edebiyatı Unsurları Münasebetinin Gevherî Divanı’ndaki Görünüşü”, Erciyes, 172, Nisan 1992, 10-13.

7. “Şah İsmail Hikâyesi”, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 1992, (Konya), 59-74

8. “Zümrüdü Anka Masalı ve Bazı Mitolojik Motifler”, Erciyes, 184, Nisan 1993, 23-25.

9.  “Efsanelerin Kutsal Dünyası ve Hasan Boğuldu’nun Yeni Bir Yorumu”, Türk Edebiyatı, 261, Temmuz 1995, 19-20

10. “Nevruz Bey Hikâyesi”, Türk Dünyası Araştırmaları, 95, Nisan 1995, 174-188.

11. “Bir Hayvan Masalının Yapısı üzerine”, Erciyes, 217, Ocak 1996, 7-10.

12. “Türkmen Fıkra Tipi Kemine ve Nasrettin Hoca”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, II, İzmir 1998, 223-235.

13. “Anadolu ve Balkan Türklerinin Halk Anlatmalarında Mitolojik Bir Kuş: Zümrüdüanka”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, I(2), Temmuz 1998, (Balıkesir), 91-97.

14. “Dede Korkut Kitabı’nda Alplığa Geçiş ve Topluma Katılma Törenleri üzerine Bir Değerlendirme”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Dr. Himmet Biray özel Sayısı, Ankara 1999, 205-217.

15. “Balıkesir ve Çevresindeki Yatırları Fonksiyonları Açısından Bir Değerlendirme”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, III(4), Balıkesir 2000, 337-364.

16. “Kazdağı ve Sarıkız Efsaneleri”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(5), Balıkesir 2001,88-102.

17. “Türk Halk Şiirinde Gerçeküstü Destanlar üzerine Bir Değerlendirme”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (8), Balıkesir, 2002, 107-123.

18. “Kıbrıs Türk Folklorunda Bir Denizcilik Töreni”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 10. Yıl özel Sayısı, 8, Muğla, 2002, 85-95.

19. “İncil İle Furkan Arasında Bir Aşkın Hikâyesi: Kerem İle Aslı”, Doğu Batı, 26, Şubat-Mart-Nisan 2004, 131-150.

20. “Oğuz Kağan Destanı’ndan Dede Korkut’a Toy Geleneğinin Simgesel Anlamı ve Türk Paylaşım Modeli”, Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, 2(5), Bahar 2005, 37-60.

21. “Azerbaycan Tekerlemeleri (Sanamaları) üzerine Mukayeseli Bir Değerlendirme”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, V/1, Yaz 2005,ü 37-46.

22. “Kaz Dağlarında Dağ, Ağaç ve Ocak Kültü üzerine İnanış ve Uygulamalar”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), Haziran 2008, 116-126.

24. “Ömer Seyfettin’in Kaleme Aldığı Destanlar üzerine Bir Değerlendirme”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), Haziran 2009, 413-421.

Yurt İçi Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları

1. “Bingöl’de I. Dünya Savaşı'na Bağlı Olarak Teşekkül Eden Efsaneler”, Erciyes Üniversitesi Türk Kültür ve Siyasi Tarihi İçinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sempozyumu, 30 Nisan-1 Mayıs 1992.

2. “Kerem ile Aslı Hikâyesinde Kayseri”, Erciyes Yöresi II. Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu, 7-9 Mayıs 1992 Kayseri, Erciyes, 199, Temmuz 1994, 19-21.

3. “Balıkesir ve Çevresindeki Yatırları Fonksiyonları Açısından Bir Değerlendirme”, 6. Milli Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi, Ekim 1993-Konya.

4. “Beyböyrek Hikâyesinin Afyonkarahisar Varyantları”, 3. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar 1994, 162-172.

5. “Kerem ile Aslı ve Şeyh San’an Hikâyeleri Arasındaki Benzerlikler”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 31 Mayıs-2 Haziran 1995.

6. “Bir Hayvan Masalının Yapısı üzerine”, III. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi Bildirileri, 9-11 Ekim 1995 Konya, Ankara 1996, 25-34.

7. “Afganistan özbeklerinin Bilmeceleri ile Anadolu Sahası Bilmecelerinin Ortak Yapı özellikleri”, ?anakkale Onsekiz Mart üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu III, 30-31 Mayıs-1 Haziran 1997.

8. “Türk Halk Hikâyelerinde Ortak ve Benzer Şiirler ile Bunların Kaynakları Meselesi”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Halk Edebiyatı Seksiyon Bildirileri I. Cilt 24-28 Haziran 1996-Ankara, Ankara 1997, Kültür Bakanlığı Yayınları, 211-223.

9.Milli Kültür Oluşumunda Mahalle Folklor Derlemelerinin Rolü ve Balıkesir örneği”, I. Halkbilim Bilgi Şöleni Bildirileri 2-4 Haziran 1997- Balıkesir, Ankara 1997, 43-49.

10. “Tekerlemelerin Kökeninde Şamanizm Unsurları”, VII. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, 7-9 Mayıs 1997-Eskişehir.

11. “Kerem İle Aslı Hikayesi ve Köroğlu Hikâyelerindeki Ortak ve Benzer Şiirler üzerine Bir Değerlendirme”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu ve Köroğlu Sempozyumu, 10-12 Ekim 1997-Bolu.

12. “Kanturalı Boyundaki Bazı Motif ve Unsurlar üzerine”, Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni, 6-10 Ekim 1998-Konya.

13. “Karacaoğlan ile Aşık Kerem'in Şahsiyet ve Eser Bakımından Benzerlikleri üzerine Bir Değerlendirme”, Çukurova Üniversitesi III. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler 30 Kasım-2 Aralık 1998-Adana, Adana 1999, 273-278.

14. “Tekerlemelerin Tür ve Şekil Problemleri üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslar Arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı 26-28 Mayıs 2000 Bildiriler, Ankara 2002: Kültür Bakanlığı Yayınları, 291306.

15. “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Balıkesir Basınında Halk Edebiyatı ve Folklor Tartışmaları”, II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir üniversitesi, 31 Mayıs-02 Haziran 2000, Balıkesir.

16. “Türkiye, Kıbrıs ve Balkanlar Türk Halk Edebiyatlarında Sihir/Büyü Şiirleri üzerine Bir Değerlendirme”, III. Uluslararası Kıbrıs-Balkanlar-Avrupa Türk Edebiyatları Sempozyumu, 29 Eylül-3 Ekim 1999, Köstence-Romanya.

17. “Tekerlemelerde ve Sihir Şiirlerinde Anlam Sorunu”, Dördüncü Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Türk Dili Kurumu, 25-29 Eylül 2000, Çeşme-İzmir.

18. “Türk Halk Şiirinde Sürrealist/Gerçeküstü Nitelikli Destanlar üzerine Bir Değerlendirme”, Geçmişten Günümüze Destan Uluslar Arası Toplantı, Marmara üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 22-24 Kasım 2000 - İstanbul.

19. “Dede Korkut Kitabı’nda Alpların Eğitimi ve Geçiş Törenleri”,  Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni (19-21 Ekim 1999, Ankara), Ankara 2000, AtaTürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 109-122.

20. “Karacaoğlan ve Aşık Kerem’in Şahsiyet ve Eser Bakımından Benzerlikleri üzerine Bir Değerlendirme”, III. Uluslar arası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu)-Bildiriler, Adana 1999, s. 273-278.

21. “Dede Korkut Kitabı’nda “Hüner” ve “Erdem” Kavramları üzerine”, IV. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı Bildiriler 5-6 Kasım 1998, Ankara 1999, 187-198.

22.Balıkesir’den Derlenen Atasözleri üzerine Bir Değerlendirme”, I. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 01-02 Haziran 1998 Balıkesir, Balıkesir 1999, 334-342.

23. “Tekerlemelerin Tür ve Şekil özellikleri üzerinde Bir Değerlendirme”, Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı İçel 26-28 Mayıs 2000.

24. “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Balıkesir Basınında Halk Edebiyatı ve Folklor Tartışmaları”, II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu (31 Mayıs-02 Haziran 2000), Balıkesir.

25. “Sihir Şiirlerinin Bir Türü Olarak Alkışlar”, VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul.

26. “Tekerlemelerde ve Sihir Şiirlerinde Anlam Sorunu”, 4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, 25-29 Eylül 2000, Türk Dil Kurumu, Çeşme-İzmir.

27. “Türk Halk Şiirinde Hapishane Temi”, Türk Kültüründe Hapishane Sempozyumu, 4-5 Aralık 2003, İstanbul, Marmara üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi’nde sunuldu, Hapishane Kitabı, İstanbul 2005: Kitabevi, 533-567.

28. “Balıkesir’de Yabani Meyve Kültürü”, Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu, Marmara üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi, 07-08 Nisan 2004.

29. “Oğuz Kağan Destanı’ndan Dede Korkut Kitabına Gözle İlgili Deyimler ve Söz Kalıpları”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, 20-26 Eylül 2004, Ankara 2004, 815-830.

30. “Türk Folklorunda Dış Ruh Tasarımı”, Uluslararası Türk Kültüründe ölüm Sempozyumu 25-26 Kasım 2004, Marmara üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi.

31. “Balıkesir örneğinde Yerel Folklor ve Kültür Araştırmalarının Sorunları üzerine Değerlendirmeler”, Balıkesir 2005 Sempozyumu Balıkesir’in Sosyo-Kültürel Yapısı ve Ekonomisine Bilimsel Bakış.

32. “Azerbaycan’da Kültürel Kimliğin Kaynağı Olarak Dede Korkut Araştırmalarının Sorunları”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı 9-15 Nisan 2006, İzmir.

33. “Âşık Edebiyatında “Dede” Mahlası ve “Dede” Mahlaslı Şairler”, VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 27 Haziran- 1 Temmuz 2006.

34. “ömer Seyfettin’in Makalelerinde Folklora Bakış”, 1. Dünden Bugüne ömer Seyfettin Sempozyumu 09-11 Mart 2007 Bildiriler, İstanbul 2007: Gönen Belediyesi Kültür Yayınları, 1-14.

35. “Oğuz’dan Dede Korkut’a Kahramanların Beden Tasvirlerinin Sembolik Anlamları üzerine Değerlendirmeler”, Türk Kültüründe Beden Uluslararası Sempozyum 04-05 Nisan 2007.

36. “Türk Halk Anlatılarında Mani Tarzı Şiirlerin Kullanımı üzerine”, IV. Uluslar Arası Türk Medeniyetlerinde Sözlü Kültür Geleneği Türk Dünyasında Mâniler Sempozyumu, İzmir 2007, 82-89.

37. “Halk Edebiyatı Tarihi Yazılabilir mi?”, Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS) 10-15 Eylül 2007 Ankara.

38. “Balıkesir ve Yöresi Çepni ve Tahtacılarında Kamberlik Geleneği”, Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyumu, 29-30 Kasım 2007, Ankara.

39. Halk Hikâyeciliği Geleneğinin 1980 Sonrası Türk Hikâyeciliğine Yansımaları, Hikâyenin Bugünü Bugünün Hikâyesi 80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempozyumu, İstanbul 2008, 127-140.

40. “Nasrettin Hoca Fıkralarında Mizah Unsuru Olarak Gerçeküstücülük”, 21. Yüzyılı Nasrettin Hoca ile Anlamak Uluslararası Sempozyum 8-9 Mayıs 2008 Akşehir.

41. “Kazdağları’nda Halk Kültürü”,TüBİTAK Kazdağı Milli Parkı’nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, 09-30 Ağustos 2008.

42. “Ertuğrul Gazi Türbesi Etrafında Oluşan İnanış ve Uygulamalar üzerine Bir Değerlendirme”, “Söğüt ve Çevresi Kültür ve Sanat Hayatı" XI. Osmanlı Sempozyumu 23-24 Ekim 2008, Söğüt.

43. “Fıkraların Birden Fazla Tipe Bağlanma Nedenleri: Nasrettin Hoca ve Bektaşi / Çepni örneği”, “Doğumunun 800. yılında Nasreddin Hoca” 24-25 Ekim İstanbul.

43. “Balıkesir Çetmi / Çepnilerinde Gizli Dil İzleri”, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-25 Ekim 2008, Ankara.

44. “Tekerlemelerin Dil Gelişimine ve Becerisine Katkıları”, Başkent Üniversitesi ve Türk Dil Kurumu I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 20-21 Kasım 2008. 

45. “Balıkesir ve Çevresinde Hayvan Benzetmecesine Bağlı Seyirlik Oyunlar”, Halk Kültüründe Tiyatro Uluslararası Sempozyumu, 25-26-27 Aralık 2008, İstanbul.

46. “Geleneksel Eğlence Kültürüne Bir örnek: Pamukçu (Balıkesir) Sohbetleri”, Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Sempozyumu, 11-13 Aralık 2009, Kocaeli.

47. “Çocuk Folklorunda İstanbul İmgesi”, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, 5-10 Ekim 2009, Ankara.

48. “Türkmenistan’da Kültürel Kimliğin Kaynağı Olarak Dede Korkut Geleneği”,II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19-25 Nisan 2010, Çeşme/İzmir.

49. “Destan ve Halk Hikâyelerinde “Akın”dan “Gurbet”e Göç”, Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu, 28-31 Mayıs 2010, Balıkesir.

50. “Bursalı Velilerin Balıkesirli Halifeleri”, Türkçe’nin Yükseliş Çağında Bursa’da Dil, Kültür ve Edebiyat, 4-5 Haziran 2010, Bursa.

Proje Yürütücülüğü

1. Aydın Halk Kültürü Projesi

2. Balıkesir Yöresi Halk Kültürü Derlemesi

3. Türkmenistan Sahası Destancılık Geleneği ve Türkmen Destanları

4. Türk Kültüründe Ocak Kültü 

Yurt İçi Kitapta Yayımlanan Makale

1. “Van’da Halk Hikâyeciliği ve Âşıklık Geleneği – Masallar”, Van Kütüğü, Ankara 1993, 335-345.

2. “Mahallî Bir Zümre Tipi: Çepni Fıkraları”, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na 55. Yıl Armağanı, Kayseri 1994, 205-211.

3. “Kerem İle Aslı ve Şeyh-i San’an Hikâyeleri Arasındaki Benzerlikler”, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’e Armağan, Ankara 2004: Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı Yayını, 329-334.

4. “Kerem ile Aslı Hikâyesi ve Köroğlu Hikâyelerindeki Ortak ve Benzer Şiirler üzerine Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, İzmir 2005, 215-224.

5. “Afganistan özbeklerinin Bilmeceleri ile Anadolu Sahası Bilmecelerinin Ortak Yapı özellikleri üzerine”, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na Armağan, Konya 2006, 470-480. 

6. “Halk Hikayelerinde Lanet ve Bedduanin Gerçeklesmesi Motifi”,Lanet Kitabi,,Istanbul 2009: Kitabevi Yayinlari, 177-204

 

Yurtiçi Ansiklopedi, Antoloji vb. Çalışmalarda Alınan Görevler

1. Başlangıcından Günümüze Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım) 2 Azerbaycan Türk Edebiyatı II, Ankara 1993.

2. Başlangıcından Günümze Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım) 3 Azerbaycan Türk Edebiyatı III, Ankara 1993.

3. Başlangıcından Günümüze Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım) 4 Azerbaycan Türk Edebiyatı IV, Ankara 1993.

4. Başlangıcından Günümüze Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım) 10 Türkmenistan Türk Edebiyatı I, Ankara 1998.

5. Başlangıcından Günümüze Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım) 11 Türkmenistan Türk Edebiyatı II, Ankara 1998.

6. “Kuzey Kafkasya Türkmenleri”, Türkler, 20. cilt, Ankara 2002, 539-548.

7. “Tekerleme”, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyat Tarihi Cilt III, Ankara 2003: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 206-223.

8. “Stavropol Türkmenleri”, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi Cilt II, Ankara 2003: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 340-347.

9.  Başlangıcından Günümüze Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım) 27 Kazak Edebiyatı I, Ankara 2004. 

Diğer Yazılar ve Faaliyetler

1. M. İ. Hekimov; Halk Mevsimleri ve Âşıklık Sanatı, Türk Dünyası Araştırmaları, 68, Ekim 1990, 119-128. (Kitap Eleştirisi)

2. Yaşar Karayev; Aynı Etnik Mihverdeki Ortak Türk Söz Abideleri, Belli Başlı Dönemleri ve Zirve Şahsiyetleriyle Azerbaycan Edebiyatı, İstanbul 1999, 19-81. (Kitap Eleştirisi)

3. “Tagı Halisbeyli, Mehebbete Halg Abidesi, Bakü Yazıçı (Neşriyatı), 1989, 141 s.”, Kardaş Edebiyatlar, 20, Nisan-Mayıs-Haziran 1991, 32. (Kitap Eleştirisi)

4. “Abdullatif Benderoğlu, Irak Türkmen Folklorundan örnekler, Bağdat 1993, 204 s. (Kültür ve Tanıtma Bakanlığı Türkmen Kültürlüğü Kültür Yayınları Dizisi: 130)”, Kardaş Edebiyatlar, 26, Ocak-Şubat-Mart 1994, 48; [Aynı yazı Irak’ta yayımlanan Yurt Gazetesi’nde (5.5.1994, 3) iktibas edilmiştir.] (Kitap Eleştirisi)

5. “Güzellik Suyu-Türk Edebiyatından Seçmeler, (Tertip Edenler, Çevirenler ve Redaktörleri: Mehmet Aslan-Hidayet)”, Milli Folklor, 21, Bahar 1994, 85-86. (Kitap Eleştirisi)

6. “Türk Bahar Bayramı Nevruz”, Yeni Konya Gazetesi, 23 Mart 1992, 8.

7. “Ahilikte Eğitim”, Yeni Konya Gazetesi, 16 Ekim 1992, 6 (Zekeriya Karadavut’la).

8. “Ahilik Kültürünün Günümüzdeki Yansımaları”, Yeni Konya Gazetesi, 15 Ekim 1993, 1, 11.

9. “Aydın ve Folklor”, Adnan Menderes üniversitesi Bülteni, 2, 1995.

 Çeşitli Dönemlerde Yapılan Konuşmalar

1. “Türk Folklorunda Bahar Bayramı ve Nevruz”, Erciyes üniversitesi Türk Tarihi İçinde "Nevruz" Paneli, 21 Mart 1992-Kayseri.

2. “Nevruz”, Aydın İl Kültür Müdürlüğü 32. Kütüphane Haftası (25 Mart-31 Mart 1996) Konferansı.

3. “Türk Folklorunun Turizmdeki Yeri üzerinde Bazı Düşünceler”, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Konferansı.

4. “Balıkesir Kültür Hayatı”, 1. Kültüre Saygı Günü, Balıkesir Zağnos Vakfı, 28 Nisan 2000.

5. “Bahar Bayramı Olarak Nevruz”, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Nevruz Paneli, 20 Mart 2001.

6. “Nevruz”, Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksek Okulu, 18 Mart 2002.

7. “Türk Kültüründe Nevruz”, Balıkesir Üniversitesi Nevruz Paneli, 21 Mart 2003 (Panel Yöneticisi), 21 Mart 2003.